Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je jako poskytovatel poradenských služeb tvořeno výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem a speciálním pedagogem.
Vedoucí školního poradenského pracoviště je výchovný a kariérní poradce.

Ve školním roce 2023/2024 pracuje ŠPP v tomto složení:
     Mgr. Irena Krestýnová, výchovný poradce, kariérní poradce, vedoucí ŠPP
     Mgr. Irena Kučerová, školní psycholog
     Mgr. Martina Sklenářová, metodik prevence
     Mgr. Kateřina Šostoková, speciální pedagog

Výchovné a kariérové poradenství

Výchovný poradce koordinuje výchovu k volbě povolání, provádí průzkum volby povolání mezi žáky. Řídí práci učitelů v oblasti výchovných a vzdělávacích problémů žáků. Vede agendu žáků vyšetřených v PPP. Kompletuje individuální vzdělávací plány, připravuje dotazníky a posudky pro diagnostický ústav, Policii ČR, odbor sociální péče. Spolupracuje s pedagogy, rodiči, školním psychologem a metodikem prevence.

Výchovný poradce a kariérní poradce:     MGR. IRENA KRESTÝNOVÁ      kabinet č. 8   

mobil:    +420 775 240 120
irena.krestynova@zscejkovicka.cz
konzultační hodiny     každý čtvrtek dle domluvy

_____________________________________________________________________

Informace ohledně výběru středních škol a přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024
Informace pro uchazeče

  Další informace k přijímacímu řízení Další tématické odkazy Poradenství

Prevence rizikového chování

Školní metodik prevence působí na výchovu žáků ve vztahu ke zdravému životnímu stylu, posiluje kladné vlastnosti žáků, připravuje je pro život bez negativních sociálně patologických jevů. Spolupracuje se vzdělávacími institucemi, které nabízejí volnočasové aktivity. Věnuje pozornost oblasti ochrany zdraví, problematice přenosných chorob, sexuální výchovy, hygieny a prevenci. Upozorňuje na patologické jevy (šikana, ostrakismus, vandalismus, brutalita, kriminalita, rasismus). Spolupracuje s pedagogy, rodiči, výchovným poradcem, informuje o organizacích, které slouží prevenci a sociálně právní ochraně dětí.

Školní metodik prevence:     MGR. MARTINA SKLENÁŘOVÁ           kabinet č. 48

telefon:  544 233 629     
mobil:  
martina.sklenarova@zscejkovicka.cz
konzultační hodiny     každý čtvrtek  dle domuvy

                                                           

Důležité odkazy Mohlo by vás zajímat...

Školní psycholog

Školní psycholog poskytuje individuální poradenství pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy. Poskytuje krizovou intervenci (pomoc při řešení obtížných situací), poskytuje konzultace  jednotlivcům i třídním kolektivům. Provádí diagnostické činnosti zaměřené na osobnostní a intelektové charakteristiky žáků, na poruchy chování a učení, výukové obtíže, na styly učení, na školní selhávání, na výchovné problémy a rizikové chování. Pracuje s třídním kolektivem s cílem podpořit psychosociální klima tříd.  Zabývá se adaptačními a vztahovými problémy, spolupracuje s VP v oblasti profesního a kariérového poradenství.  Práce školního psychologa tedy zahrnuje aktivity spojené s pedagogickým sborem, jednotlivými učiteli, třídními učiteli, žákovskými kolektivy, jednotlivými žáky s jejich zákonnými zástupci. Součástí je také spolupráce s odborníky v jiných zařízeních (PPP, SPC, SVP,  OSPOD , lékaři apod.).

Školní psycholog:   MGR. IRENA KUČEROVÁ       kabinet č. 7

mobil:   +420 604 623 512
irena.kucerova@zscejkovicka.cz
konzultační hodiny   
                             středa       8:00 - 12:00                     
                             čtvrtek     8:00 - 12:00
                             pátek
        8:00 - 12:00      vždy po předchozí domluvě

Speciální pedagog

Poskytuje poradenství učitelům a rodičům v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb (SVP), zajišťuje individuální péči o žáky, poskytuje konzultace rodičům v oblasti SVP, spolupracuje s odbornými pracovišti (pedagogicko-psychologické poradny, speciální poradenská centra atd.), iniciuje schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP.

Školní speciální pedagog:  MGR. KATEŘINA ŠOSTOKOVÁ      kabinet č. 5

mobil:  +420 605 962 397
katerina.sostokova@zscejkovicka.cz
konzultační hodiny        každý čtvrtek dle domluvi