Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je jako poskytovatel poradenských služeb tvořeno výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem a speciálním pedagogem. Vedoucím školního poradenského pracoviště je výchovný poradce.

Ve školním roce 2019/2020 pracuje ŠPP v tomto složení:
Vedoucí ŠPP:     Mgr. Irena Krestýnová, výchovný poradce
                           Mgr. Dušana Jurková, školní psycholog
                           Mgr. Martina Sklenářová, metodik prevence
                           Mgr. Kateřina Šostoková, speciální pedagog
Výchovné a kariérové poradenství
Výchovný poradce koordinuje výchovu k volbě povolání, provádí průzkum volby povolání mezi žáky. Řídí práci učitelů v oblasti výchovných a vzdělávacích problémů žáků. Vede agendu žáků vyšetřených v PPP. Kompletuje individuální vzdělávací plány, připravuje dotazníky a posudky pro diagnostický ústav, Policii ČR, odbor sociální péče. Spolupracuje s pedagogy, rodiči, školním psychologem a metodikem prevence.
Výchovný poradce:     MGR. IRENA KRESTÝNOVÁ                kabinet č. 8   
mobil:    +420 775 240 120
irena.krestynova@zscejkovicka.cz
konzultační hodiny pro školní rok 2019/2020     každý čtvrtek dle domluvy
_____________________________________________________________________
Informace ohledně výběru středních škol a přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020
Informace pro uchazeče   Další informace k přijímacímu řízení Další tématické odkazy Poradenství

Prevence rizikového chování

Školní metodik prevence působí na výchovu žáků ve vztahu ke zdravému životnímu stylu, posiluje kladné vlastnosti žáků, připravuje je pro život bez negativních sociálně patologických jevů. Spolupracuje se vzdělávacími institucemi, které nabízejí volnočasové aktivity. Věnuje pozornost oblasti ochrany zdraví, problematice přenosných chorob, sexuální výchovy, hygieny a prevenci. Upozorňuje na patologické jevy (šikana, ostrakismus, vandalismus, brutalita, kriminalita, rasismus). Spolupracuje s pedagogy, rodiči, výchovným poradcem, informuje o organizacích, které slouží prevenci a sociálně právní ochraně dětí.
Školní metodik prevence:     MGR. MARTINA SKLENÁŘOVÁ           kabinet č. 48
telefon:  544 233 629     
mobil:  
martina.sklenarova@zscejkovicka.cz
konzultační hodiny pro školní rok 2019/2020     každý čtvrtek  dle domuvy
                                                           
Důležité odkazy Mohlo by vás zajímat... Školní psycholog
Školní psycholog poskytuje individuální poradenství pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy. Poskytuje krizovou intervenci (pomoc při řešení obtížných situací), poskytuje konzultace  jednotlivcům i třídním kolektivům. Provádí diagnostické činnosti zaměřené na osobnostní a intelektové charakteristiky žáků, na poruchy chování a učení, výukové obtíže, na styly učení, na školní selhávání, na výchovné problémy a rizikové chování. Pracuje s třídním kolektivem s cílem podpořit psychosociální klima tříd.  Zabývá se adaptačními a vztahovými problémy, spolupracuje s VP v oblasti profesního a kariérového poradenství.  Práce školního psychologa tedy zahrnuje aktivity spojené s pedagogickým sborem, jednotlivými učiteli, třídními učiteli, žákovskými kolektivy, jednotlivými žáky s jejich zákonnými zástupci. Součástí je také spolupráce s odborníky v jiných zařízeních (PPP, SPC, SVP,  OSPOD , lékaři apod.).
Školní psycholog:   MGR. DUŠANA JURKOVÁ       kabinet č. 7
mobil:    +420 702 103 892
dusana.jurkova@zscejkovicka.cz
konzultační hodiny pro školní rok 2019/20   
                             lichý týden – čtvrtek, pátek                      dle domluvy
                             sudý týden – ponděllí, středa, pátek      dle domluvy
Speciální pedagog
Poskytuje poradenství učitelům a rodičům v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb (SVP), zajišťuje individuální péči o žáky, poskytuje konzultace rodičům v oblasti SVP, spolupracuje s odbornými pracovišti (pedagogicko-psychologické poradny, speciální poradenská centra atd.), iniciuje schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP.
Školní speciální pedagog:  MGR. KATEŘINA ŠOSTOKOVÁ      kabinet č. 5
mobil:  605 962 397
katerina.sostokova@zscejkovicka.cz
konzultační hodiny pro školní rok 2019/20                 na základě předchozí telefonické domluvy