Zápis do prvního ročníku

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o zápisu dětí do prvních tříd pro školní rok 2024/2025. 

Ve školním roce 2024/2025 můžeme otevřít dvě první třídy.

S pozdravem 

Jiří Odehnal, ředitel školy

Důležité TERMÍNY:

 • zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025 se uskuteční v termínu 18. dubna 2024 (čtvrtek) od 14 do 17h a 19. dubna 2024 (pátek) od 14 do 17h,

 • náhradní termín zápisu: 26. dubna 2023 (pátek) - po individuální domluvě na email jiri.odehnal@zscejkovicka.cz v případě, že se z kapacitních důvodů žadatel nebude moci přihlásit na řádný termín zápisu

 • zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

Základní dokumenty pro žádosti o přijetí a pro žádosti o odklad povinné školní docházky

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (zapisdozsbrno.cz) - více v části Vyplnění ŽÁDOSTI
 • žádost o odklad povinné školní docházky (zapisdozsbrno.cz) - více v části Vyplnění ŽÁDOSTI
  • nezbytné doplňující dokumenty pro schválení žádosti:
   • doporučující posouzení školského poradenského zařízení 
   • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa 
 • žádost o přijetí - předčasný nástup (zapisdozsbrno.cz) - více v části Vyplnění ŽÁDOSTI
  • nezbytné doplňující dokumenty pro schválení žádosti:
   • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (dítě nar. od září do prosince 2018 ) nebo
   • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dítě nar. leden až červen 2019) 
 • doplňující dokumenty (pokud se Vás týkají):
  • údaje o znevýhodnění dítěte
  • údaje o mimořádném nadání
  • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných mateřskou školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení

Vyplnění ŽÁDOSTI:

Na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz v termínu od 15. 3. 2024 do 31. 3. 2024 vyplní rodiče žádost o přijetí k základnímu vzdělávání/žádost o odklad povinné školní docházky. Na této žádosti bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno/rozhodováno o odkladu.

Prosím o vyplnění těchto údajů dle § 28, odst. 2 a 3 školského zákona č.561/2004 Sb.:

 • jméno a příjmení dítěte
 • rodné číslo
 • místo narození
 • datum narození
 • státní občanství
 • místo trvalého pobytu
 • jméno a příjmení zákonného/ých zástupce/ců, 
 • místo trvalého pobytu zákonného/ých zástupce/ců, případně adresu pro korespondenci, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky
 • telefonické spojení zákonného/ých zástupce/ců
Podání ŽÁDOSTI o přijetí nebo žádosti o odklad povinné školní docházky
 • osobně ve škole dle registračního systému na zapisdozsbrno.cz v termínech 18. dubna, 19. dubna 2024
  • od 15. 3. 2024 do 31. 3. 2024 je nutné provést na http://zapisdozs.brno.cz elektronickou registraci času zápisu - výběr termínů bude spuštěn od 15. 3. 2024 v 00.00. Tato registrace umožní výběr konkrétního dne, času a místnosti zápisu a odpadá díky tomu zdlouhavé čekání na vlastní zápis. V jiném případě bude nutné čekat na volné místo.
  • v registračním systému připraveny dvě třídy pro osobní podávání žádostí
  • další dokumenty s sebou:
   • občanský průkaz 
   • rodný list dítěte
 • další možnosti podávání žádosti
  • elektronickou cestu do 30. dubna 2024 prostřednictvím
   • datové schránky; datová schránka školy: zzpkkar 
   • emailu s dokumenty s elektronickým podpisem nebo scan dokumentů, email pro posílání: jiri.odehnal@zscejkovicka.cz
  • poštou na adresu školy do 21. dubna 2023: 
   • adresa školy: ZŠ Brno, Čejkovická 10 p.o., Čejkovická 10, 628 00, Brno,
   • označení obálky: Zápis do 1. ročníku 2023
  • vhození obálky s dokumenty do schránky na budově základní školy do 21. dubna 2023
   • na obálku napište Zápis do 1. ročníku 2023
 • V případě nedostatků v žádostech vás budeme neprodleně kontaktovat. 
ROZHODNUTÍ o přijetí či nepřijetí do 1. ročníku a rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

Ředitel školy vydává rozhodnutí o přijetí/nepřijetí nebo rozhodnutí o odkladu do 30 dnů od podání žádosti - viz. Podání žádostí o přijetí nebo žádosti o odklad povinné školní docházky 

Přijímání žáků do 1. ročníku 
 • O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje v souladu se školským zákonem ředitel školy 
  • ředitel spádové školy přednostně přijímá žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (spádové děti); o přijetí nespádových dětí rozhoduje los (v případě překročení počtu 50 žádostí o přijetí)   
  • seznam přijatých žáků oznámí škola vyvěšením na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Důležité hodnoty pro naši školu jsou otevřenost, komunikace a zábavná výuka.

S pozdravem

Jiří Odehnal, ředitel školy