Zápis do 1. ročníku

 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v termínu 23. dubna 2021 (pátek) od 14 do 18h a 24. dubna 2021 (sobota) od 9 do 13h.

Náhradní termín zápisu: 30. dubna 2021 (pátek) od 14 do 18h.

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

V případě, že budete žádat pro své dítě odklad nástupu do první třídy, nutno tuto žádost podat v termínu zápisu dítěte (23., 24., 30. 4.)!

                  

OBECNÉ INFORMACEPOSTUP před zápisem:
1. Na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz v termínu od 1. 3. 2021 vyplní rodiče žádost k přijímacímu řízení. Na této žádosti bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost je pak třeba DONÉST s sebou na termín zápisu!
Prosím o vyplnění těchto údajů dle § 28, odst. 2 a 3 školského zákona č.561/2004 Sb.:
 • jméno a příjmení dítěte
 • rodné číslo
 • místo narození
 • datum narození
 • státní občanství
 • místo trvalého pobytu
 • jméno a příjmení zákonného/ých zástupce/ců místo trvalého pobytu zákonného/ých zástupce/ců, případně adresu pro korespondenci, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky
 • telefonické spojení zákonného/ých zástupce/ců
2. Před vlastním zápisem v termínu od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021 je nutno provést na http://zapisdozs.brno.cz elektronickou registraci času zápisu - výběr termínů bude spuštěn od 1. 3. 2021 v 00.00. Tato registrace umožní výběr konkrétního dne, času a místnosti zápisu a odpadá díky tomu zdlouhavé čekání na vlastní zápis. V jiném případě bude nutné čekat na volné místo.

POSTUP při zápisu:
Na vlastní zápis si s sebou prosím přineste:
 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • pokud se Vás tyká:
  • potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a lékařská zpráva o odkladu povinné školské docházky
  • potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a lékařská zpráva o předčasném nástupu
  • údaje o znevýhodnění dítěte, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných mateřskou školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení

Právní úprava  základního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
Informace a pokyny pro rodiče k zápisu dětí do 1. ročníku základní školy
 • Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení  šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, a to v době od 1. dubna do 30. dubna  kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (konkrétní termín stanoví ředitel školy).
 • Žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu (spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.
 • Ředitel spádové školy přednostně přijímá žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.
 • O odklad povinné školní docházky je možné žádat do 30. dubna  kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost musí být doložena  doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O případném odkladu nástupu rozhoduje ředitel školy.
Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku, kteří jsou již do ZŠ přijati, mohou být školou vyzváni, aby se k zápisu opakovaně dostavili. Ti, kteří přijati nebyli, musí ve vybrané škole o přijetí  opětovně požádat. Zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do dovršení 8 let věku dítěte.
 • Termín zápisu vyvěsí škola na www stránkách a veřejně přístupné nástěnce ZŠ.
 • O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje podle kritérií a v souladu se školským zákonem ředitel školy.
 • Seznam přijatých žáků oznámí  škola vyvěšením  na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž  způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.
 • Po ukončení zápisu vydává ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí  do školy.
 Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti, posuzuje se  zejména komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů apod. Ve škole  se dbá na to, aby vše probíhalo zábavnou formou a  děti nemusely mít ze zápisu žádné obavy.  
Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku?
Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku).
Měl by zvládat pravidelný denní režim bez potřeby odpoledního spánku.
Měl by dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly.
Měl by umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod. 
Měl by respektovat základní pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak k dospělým.
Měl by znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů a adresu bydliště.